POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

(wersja z dnia 27 listopada 2021 roku)

§1 Definicje

Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies użyto wskazanych poniżej określeń, należy je rozumieć w następującym znaczeniu:

1. Administrator -- Marcin Wójcik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Nature Whish z siedzibą w Katowicach, ul. Piastów 9/169, 40-866 Katowice wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP: 6342940301

2. Użytkownik -- każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

3. Sklep -- sklep internetowy znajdujący się pod adresem: www.naturewhish.com

4. Konto indywidualne konto Użytkownika założone przez Użytkownika na stronie internetowej Sklepu, zwane również na stronie „Moje konto".

5. Newsletter -- materiały przesyłane przez Administratora drogą elektroniczną Użytkownikom, którzy wyrazili wyraźną zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

6. Formularz lub Formularze -- miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki newslettera, w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu z Użytkownikiem.

7. RODO -- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

§2 Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników Sklepu, plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej Sklepu: www.naturewhish.com

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Wójcik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Nature Whish, z siedzibą w Katowicach, ul. Piastów 9/169, 40-866 Katowice, NIP: 686 166 25 91

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych oraz o prywatność Użytkowników Sklepu. Podejmujemy wszelkie działania, aby zbierane, przetwarzane i wykorzystywane przez nas dane były chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poniżej udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy i w jaki sposób będzie korzystać ze Sklepu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: [email protected]

§3 Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez administratora

Gromadzimy Państwa dane osobowe: podczas wizyty na stronie internetowej naszego Sklepu, podczas realizacji zamówienia, , podczas korzystania z indywidualnego konta Użytkownika „Moje Konto", zapisu i rezygnacji z naszego Newslettera. Zbieranie przez nas powyższych danych pomaga nam na indywidualne ukształtowanie procesu zakupów w sklepie Nature Whish, jak też na stałe doskonalenie naszych usług.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu szereg praw, które służą zapewnieniu Państwu informacji oraz kontroli nad przetwarzaniem dotyczących Państwa danych. Obejmują one: prawo do informacji o przetwarzaniu i dostępu do danych, prawo do poprawiania danych, prawo do usunięcia danych oraz do przenoszenia danych, a także prawo prawo do sprzeciwu wobec konkretnego procesu przetwarzania danych, w szczególności przetwarzania danych w celach reklamowych. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody, macie Państwo prawo w każdej chwili wycofać taką zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące informacji o ochronie danych, możecie w dowolnym momencie skontaktować się z naszym administratorem danych pod adresem e-mail [email protected].

Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

1) Zawarcie, wykonanie lub rozwiązanie umowy Przetwarzane dane obejmują:
Imię, nazwisko
• Adres do faktury i adres dostawy, jeśli dotyczy, adres dodatkowy
• Adres e-mail
• Dane do fakturowania i płatności
• Firma i NIP
• Numer telefonu, jeśli dotyczy
Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji stosunku umownego między Państwem a nami. **

2) Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Poniższe informacje odnoszą się do przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych.
RODO zezwala, aby takie przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) było zasadniczo możliwe i stanowi uzasadniony interes administratora z wyłączeniem przesyłania informacji o charakterze handlowym drogą elektroniczną -- wówczas przesłanką będzie Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). Okres przechowywania danych do celów reklamowych uzależniony jest wówczas od aktualności celu przetwarzania lub od obowiązywania Państwa zgody.

3) wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

4) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

5) Dochodzenie roszczenia umownego

W przypadku opóźnienia w płatności, jeśli zostaną spełnione inne wymogi prawne, przekażemy niezbędne dane firmie, której zlecono dochodzenie roszczenia. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6) Wysyłka newslettera

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość subskrypcji (zapisu) na newsletter, w celu otrzymywania informacji marketingowych w formie mailowej, dostosowanych do preferencji Użytkownika, w tym celu Użytkownik zapisując się na newsletter podaje swój adres e-mail.
W celu upewnienia się, że podczas wpisywania adresu e-mail nie popełniono żadnych błędów i że żądanie pochodzi faktycznie od Użytkownika, stosujemy procedury podwójnego potwierdzenia rejestracji: po wprowadzeniu adresu e-mail w polu rejestracji na podany adres e-mail zostaje wysłana wiadomość z linkiem potwierdzający rejestrację. Tylko po kliknięciu w link potwierdzający Państwa adres e-mail zostanie dodany do naszej listy mailingowej. Przetwarzanie Państwa elektronicznych danych kontaktowych odbywa się w tym przypadku na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Możecie Państwo w każdej chwili bezpłatnie sprzeciwić się przetwarzaniu danych w wyżej wymienionych celach, oddzielnie dla danego kanału komunikacji i ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy e-mail lub list na dane kontaktowe IOD wymienione powyżej
W przypadku wniesienia sprzeciwu podany adres kontaktowy zostanie zablokowany w celu dalszego przetwarzania danych reklamowych.

§4 Sposób zbierania danych

Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które Użytkownik sam poda (za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, takie jak: adres IP użytkownika, typ przeglądarki, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego, dane logowania. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowania Użytkowników na stronie internetowej naszego Sklepu, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych. Więcej o Polityce Cookies przeczytasz w dalszej części niniejszej polityki prywatności

§5 Okres przechowywania danych osobowych

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług, tj:

1) przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego.

2) przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa,

3) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO --- w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,

4) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania--- w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,

5) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności --- w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora,

6) przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami).

Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.

§5 Optymalizacja strony internetowej Sklepu

Automatycznie zbieramy i przetwarzamy dane na naszej stronie internetowej i w naszych aplikacjach za pomocą plików cookie i technologii podobnych do plików cookie, aby móc zrozumieć zachowanie osób odwiedzających naszą witrynę. Umożliwia nam to optymalizację naszej strony internetowej i aplikacji oraz dostosowanie ich do zainteresowań odwiedzających. Automatycznie zbieramy i przetwarzamy dane w naszej witrynie internetowej za pomocą plików cookie i technologii podobnych do plików cookie, aby móc wyświetlać Państwu bardziej odpowiednie reklamy na tej i innych stronach internetowych (tzw. (remarketing / (retargetowanie) oraz aby móc zmierzyć skuteczność naszych środków reklamowych (tak zwane śledzenie konwersji).

§6 Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych

Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych, jak np. firmy kurierskie, firmy pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmy oferujące usługi księgowe, firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

Administrator informuje Użytkowników, iż powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

1. InPost s.a. -- w celu realizacji zamówień kurierskich

2. Google Cloud Poland Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa-- w celu korzystania z usług Google, w tym Google Workspace,

3. Przelewy24 należące do DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7811733852, KRS 0000306513 -- w celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych,

4. innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywritterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.

5. urzędom np. urzędowi skarbowemu -- w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.

§7 Przekazywanie danych osobowych do Państw spoza obszaru Unii Europejskiej

Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczek społecznościowych z sieci społecznościowych Facebook, Google i Twitter na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane w celach reklamowych, odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych. Podstawowy cel reklamowy należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu RODO. Z uwagi na korzystanie z usług np. Google, Facebook, czy Twitter dane Użytkowników mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem w całości lub częściowo na amerykańskich serwerach. Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych.

§8 Prawa Użytkowników

Administrator realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Uprawnienia te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych. Użytkownik ma prawo do:

* Dostępu do danych: otrzymania od Administratora potwierdzenia czy i w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane przez Administratora oraz dostępu do nich w zakresie wynikającym z art. 15 RODO;

* Uzyskania informacji na temat przetwarzania oraz realizacji praw udzielonej w przejrzystej i zrozumiałej formie;

* Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne;

* Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda stanowi podstawę przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dla celów, na które wyraziliście Państwo zgodę do momentu wycofania Państwa zgody. Jednocześnie zachowamy Państwa adres e-mail w oddzielnej bazie danych, jedynie dla celów weryfikacji realizacji Państwa żądania. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych będzie realizacja obowiązku prawnego;

* Usunięcia danych osobowych przez Administratora („prawo do bycia zapomnianym") polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych; zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa (w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

* Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes, wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (np. cele dowodowe, bądź w przypadku dochodzenia roszczeń przez/od Administratora). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego . W tym przypadku Państwa sprzeciw spowoduje, iż zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach);

* Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu;

* Przenoszenia danych: Użytkownikom przysługuje prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyli, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o ich zgodę lub na podstawie umowy w sposób zautomatyzowany;

* Złożenia skargi do organu nadzorczego -- w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu celem wyjaśnienia Państwa wątpliwości.

Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Państwu praw, prosimy kierować mailowo na adres: E-mail: [email protected]
lub adres do korespondencji: ul. Piastów 9/169, 40-866 Katowice, z dopiskiem „IODO".
Państwa zapytania i wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Państwa poinformujemy. W zakresie w jakim Użytkownik kieruje do Administratora swoje wnioski, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (numeru telefonu lub adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adresu zamieszkania).

§9 Bezpieczeństwo danych

Administrator podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze działania obejmują także dbałość o odporność systemów i usług oraz regularne testowanie i ocenianie skuteczności stosowanych środków. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa, analizę ryzyka. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w imieniu Administratora przez innych odbiorców jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Dane osobowe, które podałeś na naszych stronach, są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL.

§10 Inspektor ochrony danych

Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.

§11 Profilowanie danych

Dane osobowe Użytkowników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO. W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie.

Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

§12 Polityka pliki cookie

Na naszej stronie używamy tak zwanych plików cookie. Pliki cookie to małe pliki, które Twoja przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane na Twoim urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie itp.). Kiedy odwiedzasz naszą stronę. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego i nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje, które są związane z konkretnym używanym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że od razu wiemy o Twojej tożsamości. Korzystanie z plików cookie służy z jednej strony do ułatwienia Państwu korzystania z naszej oferty. Używamy tak zwanych plików cookie sesji, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony w naszej witrynie lub że zalogowałeś się już na swoje konto Użytkownika. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny. Ponadto stosujemy również tymczasowe pliki cookies, które są przyjazne dla użytkownika, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, zostanie automatycznie rozpoznane, że już u nas byłeś i jakie wpisy i ustawienia wprowadziłeś, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać.
Jeśli masz konto Użytkownika w naszym Sklepie i jesteś zalogowany lub aktywujesz funkcję „pozostań zalogowany", informacje zapisane w plikach cookie zostaną dodane do Twojego konta Użytkownika. Z drugiej strony używamy plików cookie do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej oraz w celu optymalizacji naszej oferty dla Ciebie, a także wyświetlania informacji specjalnie dostosowanych do Ciebie. Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, kiedy ponownie odwiedzasz naszą witrynę, że już nas odwiedziłeś. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Możesz jednak skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby żadne pliki cookie nie były zapisywane na Twoim komputerze lub zawsze pojawiała się wiadomość przed utworzeniem nowego pliku cookie. Jeśli jednak całkowicie dezaktywujesz pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny. Czas przechowywania plików cookies zależy od ich celu i nie jest taki sam dla każdego.
Ponadto niektóre usługi zintegrowane z tą witryną wykorzystują tak zwane znaczniki pikselowe (znane również jako sygnały nawigacyjne w sieci Web). Są to małe, zwykle niewidoczne grafiki, które są zintegrowane ze stronami internetowymi i innymi usługami w celu oceny statystycznej, zwykle do celów marketingowych - Cele, które można wykonać. Jeżeli w kontekście wykorzystywania plików cookie i technologii podobnych do plików cookie do korzystania z tej strony internetowej, Administrator przetwarza dane osobowe, odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

1. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:

1) Piksel konwersji Facebooka -- w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Narzędzie to dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights). Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników, takie jak lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca może łączyć te informacje z informacjami jakie mu przekazujesz w ramach posiadanego konta w portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Facebooka i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

2) Wbudowany kod Google Analytics -- w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę. Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony. W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.

3) Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Instagram, Twitter - Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Facebooka. Następnie posiada możliwość kliknięcia "Lubię to" lub „Udostępnij" i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.).Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka przed założeniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy np. Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.

4) Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców, Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu You Tube czy Vimeo. Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści jakich dokonał Użytkownik. Jeśli nie chcesz, żeby miało to miejsce, wyloguj się z danego portalu (jeśli posiadasz tam konto i jesteś zalogowany) zanim odwiedzisz moją Stronę lub nie odtwarzaj danych treści na Stronie. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować wyświetlanie Ci określonych treści. Każdorazowo zapoznaj się z polityką prywatności poszczególnych dostawców usług i narzędzi zewnętrznych.

5) **Linki afiliacyjne i programy partnerskie - **na Stronie Administratora mogą pojawiać się linki afiliacyjne do określonych produktów lub usług podmiotów trzecich. Jest to sposób monetyzacji treści znajdujących się na Stronie, a udostępnianych co do zasady bezpłatnie. Kliknięcie w link nie spowoduje po stronie Użytkownika naliczenia żadnych opłat. Jeśli przejdziesz na stronę zewnętrznego podmiotu klikając w link afiliacyjny i dokonasz zakupu produktu może mi zostać przyznana prowizja. Korzystając ze Strony zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies w tym zakresie.

2. Administrator ponownie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.

3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie.

6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

§13 Zgoda na cookies

Podczas pierwszego wejścia na Stronęmusisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić -- opuść Stronę. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc" w Twojej przeglądarce znajdziesz niezbędne informacje.

§14 Logi serwera

  1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
  2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
  3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  4. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
  5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

§15 Zmiany w niniejszych zasadach

Jeśli wprowadzimy nowe produkty lub usługi, zmienimy procedury internetowe lub jeśli technologia bezpieczeństwa w Internecie będzie się rozwijała może zaistnieć konieczność aktualizacji powyższych informacji. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub ich uzupełnienia w razie potrzeby. Zmiany zostaną opublikowane w tym miejscu. Dlatego należy regularnie odwiedzać tę stronę internetową, aby dowiedzieć się o aktualnym stanie informacji o ochronie danych osobowych.