REGULAMIN NATUREWISH

Regulamin obowiązuje od dnia 25 listopada 2021 roku.

§1 Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyto wskazanych poniżej określeń, należy je rozumieć w następującym znaczeniu:

1. Sprzedawca-- Marcin Wójcik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NatureWhish z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP: 6342940301;

2. Sklep- sklep internetowy Sprzedawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.naturewhish.com

3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu;

4. Konsument -- Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Produkt- rzeczy ruchome oferowane przez Sklep prezentowane na stronie internetowej sklepu;

6. Konto - indywidualne konto Klienta założone przez Klienta na stronie internetowej Sklepu, zwane również na stronie „Moje konto";

7. Koszyk - jedna z funkcjonalności Sklepu, umożliwiająca zapisywanie oraz wyświetlanie Produktów, których zamówieniem Klient jest zainteresowany, w tym również pozwalająca na modyfikację zamówienia (na etapie przed złożeniem zamówienia przez Klienta);

8. Newsletter - materiały przesyłane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili wyraźną zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

§ 2 Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin normuje kwestie związane z korzystaniem ze Sklepu;

2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu Produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu;

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym, a Sprzedawcą;

4. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem: ul.Piastów 9/169, 40-866 Katowice; pod numerem telefonu: 516863674, 730215669 oraz pod adresem e-mail: [email protected];

5. W celu korzystania ze Sklepu w pełnym zakresie urządzenie, którym posługuje się Klient musi spełniać pewne wymagania techniczne :

a) posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych

b) posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet.

§ 3 Rejestracja w Sklepie (założenie konta)

1. Do przeglądania treści udostępnionych na stronie Sklepu nie jest wymagana rejestracja, tj. posiadanie Konta w Sklepie.

2. Składanie zamówień w Sklepie może następować po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie bądź bez rejestracji.

3. Założenie Konta jest możliwe po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacji.

4. Z chwilą rejestracji w Sklepie (tj. utworzeniem Konta) dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną dotyczącej założenia Konta. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

5. Założenie Konta następuje przez wykonanie następujących czynności:

a) Uzupełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu;

b) Złożenie oświadczenia o akceptacji treści niniejszego Regulaminu;

c) kliknięcie przycisku „Utwórz Konto";

6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail przesyłane jest potwierdzenie rejestracji.

7. Założenie oraz korzystanie z konta jest nieodpłatne.

8. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Klient każdorazowo uzyskuje dostęp do swojego Konta po zalogowaniu do Sklepu poprzez podanie swojego adresu
e-mail oraz hasła.

9. Klient może wypowiedzieć zawartą ze Sprzedawcą umowę o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną dotyczącą założenia Konta bez wskazania przyczyn.

§ 4 Zawarcie umowy sprzedaży

1. Informacje podane w Sklepie nie stanowią oferty zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczącej prezentowanych na stronie Sklepu Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, tylko zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Przez złożenie zamówienia Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Oferta jest wiążąca dla Klienta tylko wówczas, jeśli Sprzedawca niezwłocznie wyśle potwierdzenie jej otrzymania (potwierdzenie złożenia zamówienia) na adres e-mail wskazany przez Klienta. Potwierdzenie takie stanowi jednocześnie oświadczenie woli Sprzedawcy o przyjęciu oferty, tym samym stanowiąc moment zawarcia Umowy Sprzedaży. Sprzedawca, bez podawania przyczyny, zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty złożonej przez Klienta. Jeśli niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 24 godzin od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, Sprzedawca nie wyśle potwierdzenia jego otrzymania, wówczas Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności zostaną Klientowi niezwłocznie zwrócone.

4. W razie zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca w dalszej kolejności wyśle na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenie wysłania Produktu, przy czym w przypadku dokonywania dostaw częściowych w ramach jednego zamówienia Sprzedawca może wysłać kilka odrębnych wiadomości e-mail dotyczących potwierdzenia wysłania poszczególnych części zamówienia

5. Informacje dotyczące złożonego przez Klienta zamówienia są przechowywane przez Sprzedawcę i przesyłane Klientowi e-mailem w potwierdzeniu otrzymania oferty, o którym mowa w ust. 3 powyżej oraz w potwierdzeniu (potwierdzeniach) wysłania Produktu, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

6. Dokument księgowy (faktura/paragon) potwierdzający zawarcie Umowy Sprzedaży zostanie wysłany Klientowi w wersji elektronicznej na adres e-mail Klienta wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie niezwłocznie po wysłaniu wiadomości
e-mail z potwierdzeniem wysłania Produktu, o którym mowa w ust. 4 powyżej. W przypadku dostaw częściowych w ramach jednego zamówienia dokument księgowy zostanie przekazany po wysłaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysłania ostatniej części zamówienia.

7. Dodanie Produktu do Koszyka nie stanowi rezerwacji Produktu ani nie stanowi gwarancji stałości ceny Produktu.

8. Umowa Sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta oferty, która została następnie przyjęta przez Sprzedawcę. Ceny zawierają wszystkie podatki i cła, w tym podatek od towarów i usług. Podane na stronie Sklepu ceny są cenami brutto.

9. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy, które są określane odrębnie w toku procesu składania zamówienia w Sklepie.

10. Umowy Sprzedaży zawierane są wyłącznie w języku polskim.

11. W ramach Sklepu nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa. Produkty przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klientów, a nie do dalszej odsprzedaży. Maksymalna liczba identycznych Produktów nie może przekraczać 10 sztuk -- zakupionych w ramach jednej transakcji. Jeżeli Klient jest zainteresowany złożeniem zamówienia/dokonaniem zakupu obejmującego większą liczbę sztuk danego Produktu niż wskazana w zdaniu poprzedzającym, powinien skontaktować się w tej sprawie ze Sprzedawcą. W przypadku złożenia zamówienia naruszającego niniejsze postanowienie Sprzedawca może anulować zamówienie w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

§ 5 Formy dostawy i metody płatności

1. Dostawa zamówionego Produktu zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy adres dostawy jest zlokalizowany na terenie Polski.

2. Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost oraz za pośrednictwem paczkomatów InPost. Kupujący dokonuje samodzielnie wyboru sposobu dostawy.

3. W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub paczkomatów InPost przy zamówieniach o wartości co najmniej 150 zł brutto dostawa jest bezpłatna. Jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż 150 zł brutto, wówczas Sprzedawca nalicza koszty przesyłki, które obciążają Klienta.

4. Sprzedawca dołoży wszelkiej staranności, aby Produkt został jak najszybciej dostarczony do Klienta, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym terminie dostawy po złożeniu zamówienia.

5. W przypadku gdy dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane.

6. Przy składaniu zamówienia Klient powinien dokonać wyboru formy płatności. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:

a) szybki przelew online (Przelewy24) za pośrednictwem serwisu Stripe;

b) przelew bankowy;

c) za pobraniem przy odbiorze przesyłki -- w przypadku, gdy dostawa dokonywana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost;

7. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych wyżej, Klient ponosi koszty z tym związane.

8. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność szybkim przelewem online za pośrednictwem Przelewy24, wówczas wybierając tę metodę płatności zostanie on przekierowany bezpośrednio do systemu Przelewy24, w którym ma możliwość wybrania swojej instytucji bankowej. Kolejny krok to zalogowanie się przez Klienta do bankowości internetowej oraz potwierdzenie płatności. Wszystko odbywa się w szyfrowanym, bezpiecznym połączeniu SSL, zapewniającym ochronę stron internetowych oraz poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną. Połączenie SSL to gwarancja wysokiego poziomu bezpieczeństwa zawieranych transakcji. Po dokonaniu płatności Klient zostanie przekierowany z powrotem do Sklepu, a jego zamówienie zostanie przekazane do dalszego opracowania.

9. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient nie dokona płatności za zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu zamówienia.

10. Płatność za pośrednictwem Przelewy24 dokonywana jest w trakcie składania zamówienia. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie wskazanym w ust. 9 powyżej.

11. Zamówienie może zostać także opłacone za pobraniem przy odbiorze przesyłki -- w przypadku, gdy dostawa dokonywana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej;

12. Przesyłka nie zostanie wydana Klientowi przed dokonaniem pełnej zapłaty.

13. Zasady używania kodów rabatowych, w tym w szczególności bonów rabatowych i innych upustów, powodujących obniżenie ceny Produktów określone są przez Sprzedawcę wraz z wydawaniem kodów rabatowych.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z poniższymi postanowieniami.

2. Kupujący może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Klient może wykorzystać w tym celu przygotowany przez Sprzedawcę formularz zwrotu (obejmujący również oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży), który jest załączany do każdego zamówienia/ znajduje się w zakładce „Zwroty", wysyłając uzupełniony formularz na adres wskazany w ust. 3 poniżej.

3. Zwracany Produkt powinien zostać wysłany przez Klienta na adres: ul. Piastów 9/169, 40-866 Katowice.

4. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

5. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie -- nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wobec Sprzedawcy przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

6. Koszt zwrotu Produktu ponosi Klient.

7. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny Produktu wraz z kosztami jego przesyłki do Kupującego zostanie dokonany przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami po jego stronie. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeśli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Produktu oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Jeżeli Kupujący zapłacił za Produkt przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, o ile w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Kupujący nie wskaże innego numeru rachunku bankowego.

9. Jeżeli Kupujący zapłacił za Produkt przy odbiorze przesyłki gotówką (płatność za pobraniem), wówczas zwrot nastąpi gotówką lub na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

10. Sprzedawca nie weryfikuje z jakiego rachunku bankowego lub z czyjej karty kredytowej nastąpiła płatność za Produkty zamówione w Sklepie. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również przed dokonaniem zwrotu ceny Produktu oraz kosztów przesyłki do Kupującego.

11. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku Umowy Sprzedaży:
a) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 7 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionej rzeczy bez wad. W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego produktu lub wadliwości usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne. W zakresie ewentualnych wad Produktów do Umowy Sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczący rękojmi za wady.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane:

1) drogą mailową na adres: [email protected]

2) drogą pocztową na adres: ul.Piastów 9/169, 40-866 Katowice

4. Klient w reklamacji powinien wskazać:

a. swoje imię i nazwisko,

b. dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. numer identyfikujący transakcję, login zarejestrowanego Użytkownika, datę złożenia zamówienia etc.),

c. przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,

d. dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.

5. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.

6. Produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją na adres: ul.Piastów 9/169, 40-866 Katowice. Zdanie poprzednie nie dotyczy przypadków, w których Sprzedawca zdecyduje, że przesłanie Produktu jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Kupujący żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Kupujący zobowiązany jest jednak przesłać Produkt na wskazany w niniejszym punkcie adres, jeśli Sprzedawca uzna to za konieczne. Koszt przesyłki zwracany jest przez Sprzedawcę w razie uznania reklamacji za uzasadnioną.

7. Sprzedawca, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Sprzedawca poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z takich sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Informacje na ten temat mogą być również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, jak również organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

9. Niniejszym Sprzedawca informuje, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. „Platforma ODR"). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

10. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Produkty oraz nie świadczy usług posprzedażowych.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany Regulaminu zmieniony Regulamin zostanie udostępniony w Serwisie w zakładce „Regulamin" w sposób umożliwiający jego pobranie jako pliku PDF, zapisanie i wydrukowanie. Sprzedawca zawiadomi Klientów o zmianie Regulaminu, zamieszczając odpowiedni komunikat na stronie głównej Sklepu. Klienci zarejestrowani w Sklepie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do ich Konta w Sklepie.

2. Regulamin w zmienionej wersji wiąże zarejestrowanego Klienta, jeżeli nie wypowie on Umowy o Świadczenie Usług zawartej ze Sprzedawcą dotyczącej założenia Konta w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

3. Regulamin w zmienionej wersji wejdzie w życie 15. dnia od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, chyba że Regulamin w zmienionej wersji przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany.

4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.